લાખો મુસાફિર પસાર થઇ જાય તો પણ, કોઈકના પગલા કાયમ માટે યાદ રહી જાય છે!! ! સબંધના મોતિ પરોવી રાખજો!!... એ'જીવન' છે!! સબંધના મોતિ પરોવી રાખજો, વિશ્વાસની દોરી મજબુત બનાવી રાખજો, અમે ક્યાં કીધું કે અમારા જ દોસ્ત બનીને રહો, પણ તમારા દોસ્તો ની યાદીમાં, એક નામ અમારું પણ રાખજો !! કેટલાક સંબંધો જીવન સાથે વણાઈ જાય છે, કેટલીક યાદો સ્વપ્ન બની ને રહી જાય છે, લાખો મુસાફિર પસાર થઇ જાય તો પણ, કોઈકના પગલા કાયમ માટે યાદ રહી જાય છે!! ઝીંદગી મળવી એ નસીબની વાત છે મોત મળવું એ સમયની વાત છે પણ મોત પછી પણ કોઈના દિલમાં જીવતા રેહવું એ ઝીંદગીમાં કરેલા કર્મની વાત છે.. પાનખરમાં વસંત થવું મને ગમે છે, યાદોની વર્ષામાં ભીંજાવું મને ગમે છે, આંખ ભીની તો કાયમ રહે છે, તો પણ કોઈના માટે હસતા રહેવું ગમે છે. મોકલું છું મીઠીયાદ ક્યાંક સાચવી રાખજો, મિત્રો હમેશા અમૂલ્ય છે યાદ રાખજો, તડકામાં છાયો ના લાવી શકે તો કંઈ નહિ, ખુલા પગે તમારી સાથે ચાલશે એ જ યાદ રાખજો. જીવનમાં સમયની સાથે ચાલવું પડે છે, જે નામંજુર હોય તે જ કરવું પડે છે, રોવાનો અધિકાર પણ નથી આપતું આ જગત, ક્યારેક લોકોને બતાવવા માટે પણ હસવું પડે છે. . . આંસુ સુકાયા પછી જે મળવા આવે... એ સંબંધ છે..., ને... આંસુ પહેલા મળવા આવે...., એ પ્રેમ છે...... દરેક ઘર નું સરનામું તો હોય...પણ.... ... ગમતા સરનામે ઘર બની જાય..... એ જીવન છે......

Categories:

Leave a Reply