આજે કઇક એવુ લાગ્યુ...
                          જેવુ ક્યારેય ના લાગ્યુ.
બન્યુ જ કઇક એવુ...
                          જેવુ ક્યારેય ના બન્યુ.
મીથી સોડમ મહેકી દીલમા...
                           ને દીલ ના તાર ઝનઝનાવી ગયુ.
હોથોના જામ છલકાયા એવા...
                           કે આન્ખોના દરીયામા દુબી જવાયુ.
મડી નજર એમની નજરથી...
                            ને નજરની એ ફુલવારીમા ખોવાઇ જવાયુ.
આગળ શુ કહુ...
કાયલ બની ગયો એમની ચાહત નો..કે જાને...
                          બે પલની એ મુલાકાત મા એક જીવન જીવી જવાયુ.
                                                                                       મિલન લાડ.

Categories: ,

Leave a Reply