હોતી હો સુબહ અગર તેરી મુશ્કરાહટ કે સાથ,
તો દુઆ કરુ ખુદા સે કભી રાત ના હો.

પતા હે જીન્દગી મીલી હે તો મરના ભી સબકો હે,
કલ ફિર ઇસ જનમ મે સાયદ મુલાકાત ના ભી હો.

ગમ નહી અગર યે રાત સમેટ લે ઉસકે પલ્લુમે હમે,
બસ આન્ખે બન્ધ હોને સે પહેલે ઉસ્મે તસ્વીરે મુશ્કરાહટ સિર્ફ આપકી હો.

મિલન લાડ.

Categories: ,

Leave a Reply