કોણ કે’ છે લક્ષ્ય વીંધે કોઇ એવો જણ નથી ? 
જોઇ લે, આ હાથમાં ગાંડીવ છે, ગોફણ નથી 

હું તને મારો ગણીને બંદગી કરતો રહું. 
ને ખુદા, તું એમ વરતે છે, કે કંઇ સગપણ નથી ? 

જાન આપો કે ન આપો, આંચકીને લઇ જશે, 
આવશે હકદાર થઇને, મોત કંઇ માગણ નથી 

અલ્પ જીવનમાં બધીયે કેમ સંતોષી શકાય ? 
બહુ તમન્નાઓ છે દિલમાં, એક બે કે ત્રણ નથી 

હાલ તું આવા અધૂરા માનવી સરજે છે કાં ? 
વિશ્વકર્મા ! તારું પણ પહેલાં સમું ધોરણ નથી 

ફાવશે ક્યાં ક્યાં હરીફોની હરીફાઇ, ‘અમીર’? 
મારી સમૃધ્ધિનાં કાંઇ એક-બે કારણ નથી ‘અમીર’

Categories: ,

Leave a Reply