ચમનમાં પુષ્પ થઈ, મહેકી જવાનું;
પછી પણ ત્યાં, નથી અટકી જવાનું.

હસીને વાત, ના ટાળો અમારી;
અમોને લાગશે, ‘છટકી જવાનું.’

બને કે, હાથમાંથી હાથ છૂટે;
ભલે હો ખ્વાબમાં, ચમકી જવાનું.

તમે જુઓ મને, નિરપેક્ષ ભાવે;
હૃદયને એ જ બસ, ખટકી જવાનું.

કશું પાકું નથી, ‘સૂર’ આવવાનું;
હકીકત એ જ કે : ‘નક્કી જવાનું’. 


સુરેશ પરમાર ‘સૂર’

Categories: ,

Leave a Reply