તારીખ ૧ - આજે બધાની સાથે નમ્રતાથી વાત કરીશ અને નમ્રતાથી જ વ્યહાર કરીશ. 

તારીખ ૨ - આજની બધી વાતો ઈશ્વરની આજ્ઞા સમજી સેવા કરીશ. 

તારીખ ૩ - આજે જેઓ પણ મારી સામે આવશે તેમને સંતુષ્ટ કરીશ. 

તારીખ ૪ - આજે કોઈની સાથે મધુર વ્યવહાર કરીશ. 

તારીખ ૫ - આજે કોઈની સાથે કોઈની પણ નિંદા ના કરું 

તારીખ ૬ - આજે જેઓ જે પણ કામ કરવાનું કહેશે તે કરવાની કોશિશ કરીશ. 

તારીખ ૭ - આજે કોઈની સાથે દ્વેત કે દ્વેષ કરીશ નહી. 

તારીખ ૮ - આજે જે પણ થશે તેને ઈશ્વરની કૃપા જ સમજીશ. 

તારીખ ૯ - આજે એકપણ ખોટો શબ્દ બોલીશ નહીં. 

તારીખ ૧૦ - આજે દરેક ક્ષણે ભગવાનનું નામ જપીશ. 

તારીખ ૧૧ - આજે બધાની સાથે પ્રેમપૂર્વક વર્તન કરીશ. 

તારીખ ૧૨ - આજે ભવિષ્ય માટે કોઈ ચિંતા કરીશ નહીં. 

તારીખ ૧૩ - આજે આખો દિવસ ખુશીમાં વિતાવીશ. 

તારીખ ૧૪ - આજે આખો દિવસ ભગવાનનું સ્મરણ કરીશ. 

તારીખ ૧૫ - આજે આખો દિવસ કોઇનો અવગુણ જોઈશ નહી. 

તારીખ ૧૬ - આજે કોઈપણ ચીડવશે તો ચિડાઈશ નહી. 

તારીખ ૧૭ - આજે આખો દિવસ સત્ય બોલીશ. 

તારીખ ૧૮ - આજે આખો દિવસ શુદ્ધ અને પવિત્ર વિચાર કરીશ. 

તારીખ ૧૯ - આજે આખો દિવસ ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરીશ. 

તારીખ ૨૦ - આજે આખો દિવસ એ વિચાર કરીશ સમગ્ર દુનિયા ફાની છે. 

તારીખ ૨૧ - આજે આખો દિવસ મોત નો વિચાર રાખીશ,કે મોત ગમે ત્યારે આવી શકે છે. 

તારીખ ૨૨ - આજે મારી જાતને વધુ સુધારવાની કોશિશ કરીશ. 

તારીખ ૨૩ - આજે લોભ અને લાલચના વિચાર મનમાં આવવા દઈશ નહી. 

તારીખ ૨૪ - આજે કામ ક્રોધ ને નજીક નહીં આવવા દઈશ. 

તારીખ ૨૫ - આજે દિલ માં એ વિચાર રાખીશ કે હું કોઇ નથી. 

તારીખ ૨૬ - આજે ઈશ્વરની કૃપાનો મનમાં ને મનમાં આભાર માનીશ. 

તારીખ ૨૭ - આજે દિલમાં એ વિચારીશ કે હું સમરસ છું 

તારીખ ૨૮ - આજે મારા અવગુણોને યાદ કરી ને તોબા-તોબા કરીશ. 

તારીખ ૨૯ - આજે દિલમાં એ વિચાર કરીશ કે પ્રભુ બધામાં સમાયો છે. 

તારીખ ૩૦ - આજે દિલમાં એ વિચારીશ કે એક એક પળ ભગવાનની અમાનત છે. 

તારીખ ૩૧ - આજે હું વધુમાં વધુ મૌન રાખવાની કોશિશ કરીશ.

Posted by : sangita On Gujarati

Categories:

Leave a Reply