જરૂરીયાતમંદ વ્યક્તિ આ સેવાનો લાભ લઇ શકે તે માટે આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે ..આપ સર્વ
સેવા સ્વરૂપે જરૂરીયાતમંદ વ્યક્તિઓ સુધી આ સંદેશો પોહ્ચાડશો જી ..આભાર
Categories: ,

Leave a Reply