કોણ કે’ છે લુપ્ત થૈ છે પ્રથા દહેજની ?
કેટલી વહુઓ બળે છે પુછો કથા દહેજની .

શર્મ લેવા જેવી છે કૈં કૈં પ્રથા દહેજની .
કઈ કહું ? સનસની ખેસ દહેજની ની.

દિકરીને કેટલાય સપ્નાઓ ઉર મહીં
સાસરીએ મૈલી મુરાદો છે દહેજની.

દિકરી ને વઢશો તો હું સાંખી લઈશ,
પણ કેમ સાંખુ નિર્ભર્ત્સના દહેજની.

લંકામા સોનાના લાટા તેથી શું થયું ?
જમાઇને સોને મઢો માંગણી છે દહેજની..

દહેજ ના ખપ્પરમા બળી ગયેલી’વહુઓ
સાસુઓ ને નડશે બની ચુડેલ દહેજની,.

આ હૃદયના પતરા પર કોતરીને રાખજો
વહુઓ,, સાસુઓને બાળશે નવી કથા દહેજ..

આ ચાલી રહેલી દહેજ પ્રથા નો વિરોધ કરો
ભણેલી છોકરી કરશે ઐસી તેસી દહેજની.

ખરા મા બાપ દિકરીના હિતમા જશે,

દિકરીઓ બચાવા, પ્રથા સળગાવો દહેજની.

ઝાઝું તો હું શું કહું દહેજ કાંડ વિષે
લાલચુ સાસરીયાને ખુલ્લા કરો દહેજ થી .

સમાજ પાસેથી આશા શું બીજી હોય ભલા ?
સ્થાપજો સાસરીએ શાંતિ કરી બંધ પ્રથા દહેજની.

દહેજ પ્રથા- જયકાંત જાની (અમેરીકા)

Categories: ,

Leave a Reply