આંસુ સુકાયા પછી જે મળવા આવે...
એ સંબંધ છે..., ને...
આંસુ પેહેલા મળવા આવે ....,
એ પ્રેમ છે......
દરેક ઘર નું સરનામું તો હોય ...પણ....
ગમતા સરનામે ઘર બની જાય.....
એ જીવન છે......


Categories: ,

Leave a Reply