થોડી ગેરસમજ થી સારું જીવાય છે,
ખુલાસા કરવાથી દુખી થવાય છે,
જીવનમાં ક્યારેક બંધ બાજી રમવી સારી...
બાકીતો ત્રણ એક્કા માં પણ હારી જવાય છે. Live your
dreams of
so magical;
believe
in its capacity
to make them real ...
and make happen! 
Categories:

Leave a Reply