બધી દીકરીઓને એક પિતા તરફથી :


દીકરો વારસ છે તો દીકરી પારસ છે
દીકરો વંશ છે તો દીકરી અંશ છે.
દીકરો આન છે તો દીકરી શાન છે.
દીકરો તન છે તો દીકરી મન છે,
દીકરો માન છે તો દીકરી ગુમાન છે.
દીકરો સંસ્કાર છે તો દીકરી સંસ્કૃતિ છે.
દીકરો આગ છે તો દીકરી બાગ છે.
દીકરો દવા છે તો દીકરી દુવા છે.
દીકરો ભાગ્ય છે તો દીકરી વિધાતા છે.
દીકરો શબ્દો છે તો દીકરી અર્થ છે.
દીકરો ગીત છે તો દીકરી સંગીત છે. 


Categories: ,

Leave a Reply