સુરજ એ ચદ્ર ને કહ્યુ , 
"તુ આવ તો મને આરામ મલે"
ચદ્ર એ અમાસ ને કહ્યુ, 
"તુ આવ તો મને આરામ મલે"
પ્રુથવી એ પ્રભુ ને કહ્યુ, 
"માનવી ઉપાડ તો મને આરામ મલે"
માનવી એ માનવી ને કહ્યુ 
"તુ શાંત થા તો મને આરામ મલે"
.
હવે તો મારા શ્વાસ એ મૌત ને કહ્યુ 
"તુ આવ તો મને આરામ મલે"

- નીતા કોટેચા

Categories: ,

Leave a Reply