પ્રેમ ના પ્રમેય ઉકેલવામા, અમે કાચા પડ્યા 
સંબધોના સરવાળા કરવામા,અમે કાચા પડ્યા. 
ભ્રમના ભાંગાકાર મા ભાંગતો રહ્યો હુ જીંદગી 
ધનિસ્ટાના ધનમુળ શિખવામા , અમે કાચા પડ્યા 
એ કહેતા એ બધુ અમે સાચુ માની ચાલવા લાગ્યા 
વાહિયાત વાતોનુ વર્ગમુળ સમજવામા, અમે કાચા પડ્યા. 
જીવન આખુ તેને સમજવા અને સમજાવા મા ગયુ 
બહેંશની બાદબાકી કરવામા,અમે કાચા પડ્યા . 
અંગના આકડા શાસ્ત્રમા રચ્યા પચ્યા એવા રહ્યા કે 
તેના ગુણના ગણિત ઉકેલવામા, અમે કાચા પડ્યા,

અમે કાચા પડ્યા- જયકાંત જાની (અમેરીકા )

Categories: ,

Leave a Reply