દુનિયામાં ખરી રીતે કોઈ ચીજ સુંદર નથી,
તેન અસુંદર પણ નથી .
ચીજ ને સુંદર કે અસુંદર માણસની કલ્પના બનાવે છે .
કલ્પનાશીલ ને ભાવનાશાળી માનવના માનસિક સ્પર્શે 
ચીજ સુંદરતા સજે છે ; ચીજ સુંદરતા સજે છે એમ કહી શકાય ;
ચીજ સુંદર છે એમ ન કહેવાય .
સૌંદર્યનું આ રહસ્ય છે કે એનું કોઈ અનોખું અસ્તિત્વ નથી :
અને છતાં એના વિનાની સૃષ્ટી કલ્પી શકાતી નથી .

ધૂમકેતુ =

Categories: ,

Leave a Reply