પરિણામ શું? અખતરાને ખબર નથી, 
દાઢી છોલાશે એ અસ્તરાને ખબર નથી. 

માનવ બનીને પણ રહેતા બેધ્યાન, 
કોનો દિ' બગાડશે, કચરાને ખબર નથી. 

વંટોળિયાએ આવી તેને ઉડાડ્યું ઊંચે, 
કોની માથે પડશે, પતરાને ખબર નથી. 

ઘાસ લીલું જોઈને મૂકી દોટ ઝડપથી, 
જીવશે કે મરશે, બકરાને ખબર નથી. 

બલા ડંખ મારવા લાગી ગઈ 'સાગર', 
ક્યાં જઈ દબાશે, મગતરાને ખબર નથી. 

- 'સાગર' રામોલિયા

Categories: ,

Leave a Reply