હે, કાનુડા! કાલે જન્માષ્ટમી, 


તારો જન્મદિવસ! 


તને ખબર છે????? 

ખબર તો હોય જ ને!!!!! 


દિવસોથી બરાડા પડાય છે.... 

જો તું જન્મ લેવાનો હો, 


તો તારા આત્માના 


અનેક ટુકડા કરી, 


અનેક રૂપ ધરજે! 

કારણ કે, 


અહીં 


અનેક કંસ છે, 


બધાને એક સાથે 


મારવા પડશે..... 

કોઈ બાકી રહ્યો તો...? 


ફરી એકમાંથી અનેક... 

- 'સાગર' રામોલિયા
Categories: ,

Leave a Reply