આયખું આખ્ખું સતાવ્યો છે મને,
રોજ કાપી રોજ વાવ્યો છે મને.

રોજ નોખા ઓરણે ઓર્યા પછી,
રોજ ચપટીએ ચઢાવ્યો છે મને.

તું જ તારા હોઠથી કહેને ભલા,
કેટલી વેળા દળાવ્યો છે મને.

જીતવાની ટેવમાં ને ટેવમાં,
તેં ગમે ત્યારે હરાવ્યો છે મને.

એકલો ‘નારાજ’ જાણે છે હજી,
મેં કઈ રીતે જીવાડ્યો છે મને.

- ચંદ્રેશ મકવાણા

Posted By:- Priya Jain On Gujarati

Categories:

Leave a Reply