માંગી થી મૈને તુમસે મહોબ્બત અય ઝિંદગી,
તુમને તો ઝિંદગી કો મહોબ્બત બના દિયા:

ચાહી થી મૈને તુમ સે કુછ પલ કી વાબસ્તગી,
તુમને તો ઝિંદગી કો ચાહત બના દિયા:

માંગી થી મૈને તુમસે એક કલી બાગ કી,
તુમને તો ઝિંદગી કો ગુલીસ્તાન બના દિયા:

ચાહે થે મૈને તુમસે ચંદ બોલ ગીત કે,
તુમને તો ઝિંદગી કો સરગમ બના દિયા:

માંગી થી મૈને તુમ સે ચંદ ઘડિયાં મિલન કી,
તુમ ને તો ઝિંદગી કો ઇન્તેઝાર બના દિયા.

shahin

Categories: ,

Leave a Reply